Hanna Grześkowiak-Nikołajew:

- radca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa budowlanego, prawa bankowego, prawa pracy, prawa spółek, sądowej windykacji wierzytelności, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa obrotu nieruchomościami i procedur związanych z procesem inwestycyjnym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz:

- osób fizycznych,

- przedsiębiorców (spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).


w zakresie:

- prawa cywilnego (w tym m.in. sprawy spadkowe i rodzinne),

- prawa spółek handlowych,

- prawa pracy,

- prawa gospodarczego,

- prawa bankowego,

- prawa budowlanego.

Zakres Obsługi

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m.in.:

- udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych (udzielanie informacji i wydawanie opinii prawnych w zakresie zleconym przez Firmę - dotyczących treści, bądź interpretacji obowiązujących przepisów, możliwych sposobów działania, zagrożeń dla Przedsiębiorstwa itd.),

- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,

- obsługę transakcji gospodarczych, w tym sporządzanie i negocjowanie kontraktów (weryfikację dotąd zawartych oraz nadzór bądź obsługę nowo zawieranych umów handlowych, w tym ich optymalizacja oraz opracowanie nowych rozwiązań),

- prowadzenie nadzoru nad umowami Przedsiębiorstwa - w tym przygotowanie projektów ogólnych warunków umów oraz wzorów umów typowych, przegląd aktualnie stosowanych wzorców i ewentualne propozycje ich zmiany, przygotowywanie nowych wzorców; przygotowywanie projektów umów indywidualnych - w zakresie umów wykraczających poza typowe, w razie indywidualnych negocjacji z klientem; ocena i opiniowanie projektów zewnętrznych (przedstawionych przez kontrahentów), przygotowanie propozycji zmian bądź kontrpropozycji, informowanie o konsekwencjach regulacji umownych,

- informowanie o zmianach w przepisach mających wpływ na działalność Przedsiębiorstwa oraz ich konsekwencjach — ze względu na częste i niejednokrotnie poważne zmiany w ustawodawstwie, znajomość aktualnych bądź projektowanych zmian może ułatwić prowadzenie działalności przez Firmę i uniknie zagrożeń wynikających z naruszenia zmienionych przepisów, pozwala także na szybka reakcję na wprowadzane zmiany,

- reprezentację i pomoc prawną w zakresie wpisów do rejestrów (KRS) oraz wymaganych prawem ogłoszeń, przygotowanie projektów wniosków oraz załączników w razie zmian danych podlegających rejestracji, informowanie o obowiązkowych ogłoszeniach i przygotowywanie projektów wniosków o ich zamieszczenie,

- kontakty z klientami, kontrahentami, urzędami i innymi podmiotami w imieniu lub na rzecz Przedsiębiorstwa - we wskazanym zakresie,

- pomoc prawna w zakresie zmian ustroju Firmy - w tym m.in. sygnalizowanie optymalizacji wewnętrznych regulacji Przedsiębiorstwa, przygotowywanie projektów zmian umowy Spółki i innych aktów wewnętrznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów bądź zgodnie z decyzją właścicieli,

- zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej (w tym przygotowanie wszelkich pism procesowych; pozwu, wniosków, odpowiedzi na pisma pozwanego, środków odwoławczych itd., występowanie przed sądem I instancji oraz w razie potrzeby w postępowaniu odwoławczym, aż do uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku),

- reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym - obejmująca, przygotowanie wniosku egzekucyjnego, zawierającego możliwie wiele sposobów egzekucji - z ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia, rachunku bankowego itd., ścisła współpraca z komornikami, nadzór nad podejmowanymi przez komorników czynnościami egzekucyjnych, monitorowanie przebiegu egzekucji,

- udział w negocjacjach (reprezentowanie i doradzanie w stosunkach z kontrahentami podczas negocjowania i zawierania umów oraz w stosunkach z organami administracji państwowej, instytucjami rządowymi i innymi - we wszelkich postępowaniach, w których Firma jest stroną, bądź podmiotem zainteresowanym).

Zasady współpracy

Kancelaria proponuje stałe świadczenie pomocy prawnej w dwojakiej formie:

Kancelaria proponuje stałe świadczenie pomocy prawnej w dwojakiej formie — poprzez regularne pełnienie stałego „dyżuru” w siedzibie Firmy oraz w swojej Kancelarii, poprzez udzielanie konsultacji oraz wykonywanie konkretnych stałych bądź jednostkowych zadań zleconych przez Klienta. Proponowana formuła współpracy obejmuje przekazywanie maksymalnej ilości danych i informacji drogą elektroniczną oraz bieżący kontakty za pomocą środków komunikowania się na odległość. Formuła taka umożliwia stały kontakt oraz szybkie reagowanie na zaistniałe sytuacje. Obejmuje ona również osobiste spotkania bądź - na życzenie Klienta - wykonywanie czynności w siedzibie Firmy lub w miejscu wskazanym przez Klienta w terminie innym, niż ustalony dyżur.


Kancelaria podchodzi elastycznie do zasad współpracy w ramach obsługi prawnej Przedsiębiorstwa. Priorytetem Kancelarii jest przede wszystkim realizacja potrzeb Klienta i zaspokojenie Jego oczekiwań odnośnie sposobu współpracy. Decyzja o wyborze modelu współpracy uzależniona jest od wielu czynników, założeniem winno być jednak przede wszystkim wykonywanie obsługi prawnej stosownie do aktualnego zapotrzebowania Klienta.

Kontakt

Siedziba (adres do korespondencji):

ul. Krańcowa 10
62-070 Dąbrowa

Biuro w Poznaniu:

ul. Słowackiego 36/5
60-825 Poznań

Telefon

+48 694 452 157

E-mail

kancelaria@grzeskowiak-nikolajew.pl